Referater mm.

Overskrift 1

Bornholms Politihundeforening

Dagsorden til generalforsamlingen d. 15/01-2020

REFERAT 

 1. Valg af dirigent 
  bestyrelsen foreslår Leif Grønnegaard 
  Leif er valgt 

 1. Valg af stemmetæller 
  Parly og Anja er valgt 

 1. Valg af referent

  Bestyrelsen foreslår Sanni Marcussen 
  Sanni er valgt 

 1. Formands beretning

  Ann-Sophie Carlsen læser formands beretning højt. Ingen kommentarer hertil

 1. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2019 
  Sanni læser regnskabet højt 
  Sanni læste regnskabet op. Ingen kommentarer 

 1. Valg af formand

  Ann-Sophie Carlsen er på valg.
  Hun modtager genvalg. 
  - Er der andre forslag?
   
  Fie er valgt. 

 1. Valg af kasserer 
  Sanni har valgt at trække sig om kasserer.
  Bestyrelsen foreslår Harriet Larsen 
  - Er der andre forslag? 
  Harriet er valgt. 

 1. Valg af bestyrelses medlem 
  Harriet er valgt som kasserer, derfor mangler vi en ny i bestyrelsen.
  Er der nogen forslag? 
  Sanni er valgt 

 1. Valg af bestyrelses suppleant 
  Hanne Nicolaisen er på valg.
  Hanne modtager genvalg 
  - Er der andre forslag
   Hanne er valgt 

 1. Valg af bilags kontrollanter 
  Anja Thomsen er på valg. 
  Hun modtager genvalg 
  Er der andre forslag? 
  Anja er valgt 
  Martin er meldt ud af foreningen, kan derfor ikke genvælges. 
  - Er der nogen forslag? 
  Parly er valgt 

 1. Valg af bilags kontrollant suppleant 
  Parly Carlsen er på valg. 
  Parly modtager genvalg. 
  - Er der andre forslag? 
  Er valgt til kontrollant, så kan ikke genvælges 
  Susanne er valgt 

 1. Valg af områdeleder 
  Ann-Sophie Carlsen er på valg. 
  Ann-Sophie modtager genvalg. 
  - Er der andre forslag? 
  Fie er valgt 

 1. Valg af PR 
  Harriet Larsen er på valg

   Harriet modtager ikke genvalg- Er der nogen forslag? 
  Bestyrelsen må gå ind og dele opgaven da ingen ønsker posten 

 1. Indkomne forslag 
  Skal være sendt 3 uger før generalforsamlingen til formanden. 
  Der er ikke kommet forslag ind. 

 1. EVT.

  Harriet; Opmærksomhed omkring klubben. Man kan lave opvisning til Folk og Fæ/Bilens dag. Fie synes det et godt tiltag, men det kræver der er nogen der vil stille med hund. Polle mener man er nødt til at lave holdtræning/lydighedshold for alle hunde i stedet for. Men ved at det kræver et stort arbejde. Harriet tænker man måske kan gøre begge dele, også for at få oplysninger om klubben ud. Bestyrelsen tager det op til næste bestyrelsesmøde.

  Fie fortæller at der er både dommere og figuranter der har meldt sig ud af klubben, så det bliver et hårdt år for de tilbageblivende.

  Parly er trådt til som kåringsmand. Fie håber på nye figuranter i 2020.

  Anja taler om øvl. 11 figurant, og vil gerne være det, men efterlyser hunde til at øve sig på/med. Der er flere der har tilkendegivet at det vil de gerne hjælpe med.

  Formanden takker for god ro og orden til generalforsamlingen.


Referat fra generalforsamling 2019 d. 16/1-2019

Dagsorden er sendt ud i tide. Blev sendt ud pr. mail d. 15/12-2018

1. Valg af dirigent.

Leif Grønnegaard blev valgt. 

2. Valg af stemmetæller.

Anja Thomsen og Svend Jensen blev enstemmig valgt

3. Valg af referent.

Anders blev enstemmigt valgt 

4. Formandsberetning

Ann-Sophie Carlsen læste formandsberetningen op.

Beretningen blev læst op godkendt og vedtaget.

5. Oplæsning af forhandlingsprotokollen. 

Den ligger til fri benyttelse i klubhuset, hvis man ønsker at læse i den.

6. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2018 V/Kasseren.

Sanni Marcussen fremlægger regnskabet .

Regnskabet blev gennemgået. 

Spørgsmål blev stillet omkring den faldende indtægt for øl/vand salg. Der kunne umiddelbart ikke findes forklaring på dette fald i salget. Dog er betalingen af Roland betalt fra øl/vand kassen. 

Der blev stillet spørgsmål til vurdering af klubhusets værdi. Leif oplyser at det er det som huset er blev vurderet til.

Regnskabet blev derefter godkendt. 

7. Indkomne forslag.

Fuldmagter blev udleveret til Leif Grønnegaard.

Der var 18 stemmeberettigede til stede.

1 : Forslag fra bestyrelsen: Reducering i antal i bestyrelsen til 3. 

Det har været svært og finde nok bestyrelsesmedlemmer de sidste par år, hvorfor det foreslås at reducere antallet til 3. 

Suppleanter har ikke deltaget i møderne. 

Det kan foreslås ved generalforsamling at antallet forøges igen til 5.

Der var ingen til stede som ønskede og indtræde i bestyrelsen, hvorfor afstemning blev besluttet. 

18 stemte for. 0 imod. Forslaget vedtaget. 

2: Bestyrelsen foreslår at der kun er 1 suppleant.

18 stemte for. 0 imod. Forslaget vedtaget.

3: Harriet foreslår at familiemedlemmer gerne må sidde i bestyrelsen samtidig.

15 stemte for. 1 stemte imod. 2 stemte blankt. Forslaget vedtaget. 

4: Forslag fra Parly og Tommy. Venskabsmatchens med Tåstrup PH, skal genoptages.

Budget og regnskab blev fordelt rundt.

Tåstrupmatchen i 2016 kostede klubben ialt 1275,00 kroner. Dog mangler der indtægter fra salg af øl/vand.

Der blev lavet et fiktivt regnskab for evt. Venskabsmatch i 2019 som blev fremlagt af Sanni.

Det fiktive budget blev fremlagt og det ville koste klubben 3400,00 kroner.

Hvis der ikke kan stilles 5 hunde, går vi ned på 4 hunde uden og låne af Tåstrup.

Fiktivt budget for evt. Venskabsmatch i 2020 blev gennemgået og fremlagt og ville koste klubben 919,00 kroner.

Afstemning blev foretaget.

13 for. 0 imod. 5 blankt. Forslaget blev vedtaget.

5. Samme forslag som pkt. 4.

8. Valg af kasserer.

Sanni Marcussen er på valg. Sanni modtog genvalg og blev genvalgt.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Harriet Larsen er på valg. Harriet modtog genvalgt og blev genvalgt.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Jannik Malmstrøm er på valg. Jannik modtog ikke genvalg. Bestyrelsen forslår Hanne. Hanne blev valgt.

11. Valg af bilagskontrollanter.

Harriet Larsen er på valg. Harriet modtog ikke genvalg. Bestyrelsen forslår Anja Thomsen. Anja blev valgt.

Martin Jordt er på valg. Martin modtog genvalg. Martin blev genvalgt.

12. Valg af bilagskontrollant suppleant.

Parly Carlsen er på valg. Parly modtog genvalg. Parly blev genvalgt.

13. Valg af områderepræsentant.

Sanni Marcussen er på valg. Sanni modtog genvalg. Sanni blev genvalgt.


14. Valg af pr.

Harriet Larsen er på valg. Harriet modtog genvalg. Harriet blev genvalgt

15. EVT.

Formanden: Vedr. Konkurrencerne. Skal nr. 1 eller nummer chok lave næste års konkurrence.

Der var argumenter både for nr. 1 skulle lave den og for nummer chok skulle lave den.

Der blev foreslået og afholde et møde hvor alle konkurrencerne/udtagelserne blev fordelt.

Bestyrelsen forsøger og indkalde en dag hvor konkurrencerne og udtagelserne planlægges.

Det blev foreslået at der blev lavet en konkurrence imellem alle hundeforeninger på Bornholm. Anders finder dato og indsender til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog og tage lydighedsprøven ud af kåringer og i stedet for lave en lydighedscup.

Formanden takkede for en god generalforsamling.


Referat fra Generalforsamling d. 17/1 2018

1. Valg af dirigent:

Leif grønnegård blev valgt som dirigent

2. Valg af stemmetæller.

Torben Stapelfeldt og Parly Carlsen meldte sig frivilligt

3. Valg af referent.

Harriet Larsen blev valgt som referent

4. Formandsberetning

Philip Fausing læser formandsberetningen op.

5. Oplæsning af forhandlingsprotokollen .

Den ligger til fri benyttelse i klubhuset, hvis man ønsker at læse i den.

6. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2017 V/Kasseren.

Søren Olsen fremlagde regnskabet for 2017.

7. Valg af Formand

Philip Fausing var på valg. Modtog ikke genvalg.

Ann-Sophie Carlsen blev valgt som ny formand for foreningen.

8. Valg af Kasserer

Søren Olsen afgik fra posten som kasserer.

Sanni Marcussen blev valgt som den nye kasserer for foreningen.

9. Valg af bestyrelsesmedlem

Erik Dam var på valg. Modtog ikke genvalg

Henrik Madsen blev valgt


Da Fie overtog formands posten, så skulle der en mere til bestyrelsen.

Torben Stapelfeldt blev valgt.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

1. suppleant: Henrik Madsen var på valg. Modtog IKKE genvalg, da han nu er bestyrelsesmedlem.

Harriet Larsen blev valgt.

2. suppleant: Jannik Andersen var på valg. Modtog genvalg og blev valgt

11. Valg af 2 bilagskontrollant og en bilagskontrollant suppleant

Martin Jordt var på valg. Modtog genvalg og blev valgt

Harriet Larsen var på valg. Modtog genvalg og blev valgt

12. Bilagskontrollant suppleant:

Parly Carlsen er på valg. Modtog genvalg og blev valgt

13. Valg af områdeleder

Ann-Sophie Carlsen var på valg. Modtog genvalg og blev valgt

14. Valg af områderepræsentant

Søren Olsen var på valg. Modtog ikke genvalg.

Sanni Marcussen blev foreslået og blev derefter valgt.

15. Valg af pr.

Harriet Larsen var på valg. Modtog genvalg og blev valgt.

16. Indkomne forslag.

1. forslag kom fra Fie: Betaling ved konkurrencer, undtagen kåringen, skal ske ved tilmelding til konkurrencerne.

Kan dette lade sig gøre? Er vedtaget med 14 stemmer. 0 imod. Så det blev vedtaget.

Så ved tilmelding til konkurrencer skal startgebyret indbetales på foreningens konto. 


2. forslag kom fra Jes: Skal tåstrupmatchen 2019 fortsætte, som vi plejer? Ja eller Nej?

7 stk imod og 6 stk for. 

Så Tåstrupmatchen 2018 er den sidste match vi har.

17. EVT. 

Fie fortalte at Jes Thorsen fortsætter som kåringsmand.

og der kommer ingen sedler til tilmelding fremover, tilmelding til prøvekåring/kåring skal ske direkte til formanden.


 • Endnu en gang: Kan vi ikke blive bedre til at betale vores kantine-regning til tiden (når måneden slutter). For det fylder meget i vand/øl-kasserens regnskab, at folk ikke får betalt deres regning til tiden.

Alle medlemmer er velkomne i foreningen, uanset om man vil stille i konkurrencer eller vil hyggetræne.

Referat fra generalforsamlingen d. 18/1-2017


Referat:


1 .valg af dirigent .
- Leif Grønnegaard

2. valg af stemmetæller.
- Martin og Parly

3. valg af referent .
- Harriet

4. formandsberetning.
- Philip Fausing læser formandsberetningen op.

5. oplæsning af forhandlingsprotokollen.
- Den ligger til fri benyttelse i klubhuset, hvis man ønsker at læse i den.

6. fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab V/kasseren.
- Søren Olsen læser regnskabet
.

7. A valg af bestyrelsesmedlemmer.
på valg er:
- Ann-Sophie Carlsen. Ønsker genvalg. Er valgt.
- Per Finne. Ønsker genvalg. Er valgt.
- Erik dam: er valgt.

7. B valg af kassere.
- Søren Olsen er på valg – han modtager genvalg. Er valgt

8. valg af suppleanter til bestyrelsen.
på valg er Jannik Andersen, som 2. suppleant. Er valgt
Bestyrelsen har forslået Henrik Madsen som 1 suppleant. Er valgt
1 suppleant: Henrik Madsen
2 suppleant: Jannik Andersen


9. valg af 2 bilagskontrollanter og en bilagskontrollant suppleant.
på valg er Martin Jordt. Ønsker genvalg. Er valgt
Bestyrelsen foreslår Harriet Larsen som 2 bilagskontrollant. Er valgt
bilags kontrollanter: Martin Jordt og Harriet Larsen


Bilags kontrollant suppleant: Parly Carlsen

10 . valg af områdeleder.   (1 år)
På valg er Søren Olsen. Modtager Ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Ann-Sophie Carlsen. Er valgt.
Ny områdeleder: Ann-Sophie Carlsen
.

11. valg af områderepræsentant.
Da Arne Aabech flyttede tilbage til sjælland, så trådte Søren Olsen ind som områdeleder indtil general forsamlingen.
Bestyrelsen foreslår Søren Olsen som områderepræsentant. Er valgt
Ny områderepræsentant: Søren Olsen

12. valg af pr .
På valg er Ann-Sophie carlsen. Modtager ikke genvalg
Ny pr: Harriet Larsen

13. indkomneforslag.

1: Der er kommet forslag fra bestyrelsen om at de fremover planlægger hvordan konkurrence dage og trænings tider planlægges i aktivitetsprogrammet )

Søren Olsen forklarer at det skal være nemmere, hvis træningen skal laves om efter ½ år, så skal bestyrelsen kunne gøre dette.
Ingen stemte imod. Forslag er vedtaget.

14. fastansættelse af kontingent .
Bestyrelsen syntes at det skal fastholdes. Er vedtaget.
 

15. eventuelt.


  Referat fra generalforsamlingen d. 20/1-16


Referat:

1. Valg af dirigent.
Leif Grønnegaard.

2. Valg af stemmetællere
Kenneth og Anna-Marie

3. Valg af referent
Pernille

4. Formandens beretning
Vedlagt

5. Oplæsning af forhandlingsprotokollen
Læses ikke op, referater findes i en mappe, tilgængelig i klubben

6. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab v/kasseren
Der undersøges mulighed for billigere hjemmeside.
Regnskabet godkendes.

7 . Behandling af indkomne forslag (Bilag 1)
Forslag der ønskes på generalforsamlingen skal udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest søndag d. 10. Januar 2016

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er;
Formand Jes Thorsen - Jes Thorsen ønsker ikke, at genopstille som formand.
Områdeleder sek. ll Jes Thorsen - Jes Thorsen ønsker ikke, a genopstille som områdeleder.
Bestyrelsesmedlem Eivind Madsen - Eivind Madsen ønsker ikke, at genopstille.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
1 formand og 1 bestyrelses post. Bestyrelsen foreslår Per Safft eller Philip Fausing som almindelige bestyrelsesmedlemmer.

Nye formand: Philip Fausing
Områdeleder:  Arne Aabech
Bestyrelsesmedlem: Per Safft

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
På valg er;
1. suppleant Philip Fausing - Philip Fausing modtager genvalg
2. suppleant Martin Petersen - Martin Petersen modtager ikke genvalg.

Valgt er;
1. suppleant Erik Dam
2. suppleant Jannik Andersen

10. Valg af bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollant suppleant.
Bilagskontrollant Philip Fausing - Philip Fausing modtager genvalg
Bilagskontrollant Martin Petersen - Martin Petersen modtager genvalg

Valgt er;
Anna-Marie Baun
Martin Petersen
Maria Claumarch

11. Valg af PR
PR - Ann-Sophie Carlsen - Ann-Sophie Carlsen modtager genvalg
Ann-Sophie Carlsen er genvalgt.

12. Fastsættelse af kontingent
- Bestyrelsen foreslår uændret
Dette er vedtaget.

13. Eventuelt
A: Ikke medlemmers brug af bane og klubhus. der er særlig snak om politiets brug af bane og klubhus. vi vil ikke sætte skilt op på banen, men politiet skal ikke benytte vores klubhus, hvis de ikke er medlemmer af foreningen.
B: Banen må benyttes af medlemmer på alle tidspunkter.
C: Banen lånes af militæret, så vi må finde os i at rydde op en gang imellem.
D: Digital tilmelding til konkurrencer foreslået. Søren modtager gerne startgebyr via kontonummer, som så tæller for tilmelding. Kontonummer sættes på hjemmesiden.
E: Maria og Per snakker opdatering af hjemmeside, således at det bliver muligt at tilmelde sig arrangementer via hjemmesiden.
F: Per Safft foreslår at præmiefesten laves om til en julefrokost. præmierne uddeles i stedet den dag, man vinder præmien.
G: Eftersøgningshold: Jes har lavet udkast.
H:  Der mangler tilrettelægger til konkurrence d. 23 - 24. april 2016.
I: Kåringsmand må ikke lave prøvekåringer. Prøvekåringen gælder kun 4 uger.
J: Mulighed for lys på banen?? Dette er ikke muligt.
K: Klubhuset har en toastmaskine, som Anna-Marie har stået for. Ny "toastmaster" ønskes.
L: Opfordring til den nye bestyrelse - Hvilke regler er gældende?? Så det ikke skal diskuteres fra gang til gang.
M: Behov for en arbejdsdag, så køkkenet kan blive sat op.
N: Husk at betal jeres regning på køleskabet!!!
O: Forslag om mulighed for mobile-pay til klubbens konto. Man kunne fx oprette et abonnement til klubben.
P: Ny pokal skænket af Safft Security
Q: Det er indgraveret i pokalerne, hvilken konkurrence den tilfalder.
R: Opfordring til ikke at frisere hund på banen.

Bilagsoversigt:
Indkommende forslag til afstemning:

Forsalg 1: Ændring af dage for afholdelse af kåringer mv. Jes forslår at flytte de konkurrencer som kan, til søndag.
Forslag vedtaget.

Forslag 2: Suppleanter deltager på bestyrelsesmøder. Jes forslår.
Forslag vedtaget.

Forslag 3: Ægte/kærestepar og familiemedlemmer i samme bestyrelse. Søren Olsen forslår at man ikke må sidde sammen i bestyrelsen.
Forslaget vedtaget.  

Referater fra medlems møder.

D. 24/8-15

Bornholms politihundeforening
Referat fra medlems mødet

1- Stemme om træningstider om lørdagen i Rønne. Kl.09.30 eller kl.13.30
Der blev stemt kl. 09.30 af medlemmerne

2- Kreds 22, har ønsket samarbejde i mellem klubberne. Hvad kan vi tilbyde dem, og hvad kan de tilbyde os.?
Vi blev enige om at, invitere dem med til vores søndagstræning, og at vi kunne bruge dem til bid og evt. kunne de lære vores figuranter at læse hundene.

3- Skal vi ha ”Eftersøgnings hold”?
Ja det ville folk gerne være med til, Jes følger op på den mht. visitkort og laver en plan for det.

4- Hvordan skal træningen være fremadrettet?
Vi blev enige om, at vi deler op i 3 hold, hvalpe-kårings-voksen hold. Og alle skal byde ind som tovholder

5- Fie er blevet tilbudt køkkenelementer til klubben, så vi kan skifte de gamle ud eller lave noget mere plads
Fie og Per F, vil være tovholder på den opgave, men vi skal alle byde ind med hjælp.

6- Det kunne være lækkert med en varm toast i klubben, efter træning.
Anna-Marie E. Baun, har tilbudt at købe ind og sælge Toast i klubben efter træning

7- Jannik, har skaffet en 1x1m fryser til klubben samt is, så vi kan sælge is i klubben
Det kunne vi ikke sige ”nej tak” til

8- Taastrup weekenden er flyttet til sidste weekend i maj. 27 -29maj, og holdes på Svaneke vandrehjem

9- Der blev spurgt om klubben ville købe boldmaskiner som kunne bruges til træningen, og lige ledes om vi ikke skulle ha noget reklame.
Jes, blev tovholder for det, dvs. vi søger nogle fonde om midler til indkøb af boldmaskiner og reklame bannere.

10- Der blev også gennemgået lidt om, Downloads vedr. den grønne bog, lidt om kåringen, figurant uddannelsen og dommer uddannelsen

Skrevet af Jes Thorsen. 

Referater fra generalforsamlinger.


Referat fra generalforsamlingen onsdag d.21/1-2015

1. Valg af dirigent: Leif Grønnegaard.

2. Formanden aflægger beretning:

3. Forhandlingsprotokol læses op.

4. Kasseren fremlægger og oplæser det reviderede regnskab.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Ann-Sophie carlsen var på valg=Hun modtog genvalg.
Per Finne var på valg=Han modtog genvalg.

6. Valg af bestyrelsessuppleanter: Philip Fausing og Martin Petersen.

7. A- Valg af kasserer: Søren Olsen modtager genvalg.
B- Valg af områderepræsentant: Søren Olsen modtager genvalg.

8. Valg af bilagskontrollant: Philip Fausing og Anja Petersen.

9. Valg af bilagskontrollant suppleant: Martin Petersen. 

10. Valg af PR: Ann-sophie Carlsen.

11. Valg af fest udvalg: Philip Fausing modtager ikke genvalg. der blev en enighed om at der fremover ikke er noget som hedder et fest udvalg, men at foreningens medlemmer hjælpes ad til div. arrangementer.

12. Fastsættelse af kontingent: Kontingent fortsat 650 medlemskab og 150 for træningsgebyr i år.

13. Behandling af indkomne forslag: 1:Forslaget lød på at flytte indbetalingen fra marts til januar, for at følge hovedbestyrelsens anvisninger. Derved skal kontingentet være betalt inden 1januar 2016. Dette blev vedtaget af de fremmødte medlemmer.

2: Forslaget var om kontingentet skulle hæves med en 50'er fra 2016 af. Der blev stemt og der blev et flertal med 8 stemmer ud af 12 stemmeberettiget.

14: Orientering fra bestyrelsen omkring vedtagelser: Ren straffe attest plus en udvidet hundeforsikring skal vises til kasseren, Søren Olsen senest 1-3-2015. Sek. 1 er fritaget.

15. Evt.: Der har været snak om at søge forskellige sponsorater, blandt andet til en computer, plus printer til klubben, som kan bruges til indmeldings blanketter, konkurrencer, med mere. der er blevet foræret en stationær computer og muligvis også en printer.

Der blev snakket om medlemmernes meninger omkring en trænings weekend, enten 1 eller 2 dage. der var opbakning fra medlemmerne, så bestyrelsen sætter sig sammen og finder videre ud af dette.

Medlemmerne ytre ønske om at finde en anden måde at varme klubhuset op på. Der blev snakket om nye radiatorer, varmepumpe eller brændeovn. der var mest opbakning til en brændeovn, hvor de medlemmer som ønsker varme på andre tidspunkter i klubben selv kan stå for brænde. Dette vil bestyrelsen tage op, og finde ud af med sponsorater og hvad der ville kunne lade sig gøre.
Nyt fra Generalforsamlingen den 15. januar 2014

Ordstyrer var Leif Grønnegaard.
Parly Carlsen fortsætter som formand, samt områderepræsentant.
Søren Olsen fortsætter ligeledes som kasserer.
Bestyrelsesmedlemmer er som flg.: Parly Carlsen, Søren Olsen, Per Finne, Eivind Madsen og Ann-Sophie Carlsen. 
Suppleanter:Philip Fausing,Niels Erik 
Festudvalget består af:  Phillip Fausing.
Billags kontrollanter:Philip og Poul Erik
Billags kontrollant suppleant:Martin PetersenReferat fra Generalforsamlingen onsdag d.15 januar 2014
   


1.  Leif Grønnegaard blev valgt til dirigent

2.  Formanden (Parly) læste årsberetningen op.

3.  Forhandlingsprotokollen oplæses, ingen kommentarer.

4.  Kassereren fremlagede årets regnskab som viser der er et overskud.

5. Formanden var på valg, og han modtog genvalg, så Parly blev igen valgt til formand.

6. Søren Olsen fortsætter som kasserer i klubben.

7. Ejvind Madsen modtager genvalg.

8. Suppleanter: Philip Fausing og Niels Erik Boesgaard

9. Bilagssuppleanter: Philip,Niels Erik og Martin Petersen.

10. Harriet trækker sig fra pr, Finn Willemoes modtager valg-valgt.

11. Philip styrer forsat festudvalget og resten hjælper til.

12. Indkomne forslag: ingen

13. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen holder sig til det nuværende kontingent.

14. Evt:Leif Grønnegaard ønsker Fie tillykke som dommer.Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 6. juni 2011

 

 1

 

  DANSK

POLITIHUNDEFORENING

Sekretariatet, Eskildsvej 8, 8960 Randers SØ - tlf. 8641 8734/5180 8734

E-mail: sekretariat@danskpolitihundeforening.dk

REFERAT

H O V E D B E S T Y R E L S E S M Ø D E

mandag den 6. juni 2011 kl. 1000 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

Fremmødte: Bent Preben Nielsen, Jørgen Weinkouff, Leif Udengaard, Poul R. Jensen, Jens Chr. Nielsen, Bo Rasmussen, Steen Holst-Christensen, Jesper Kragh Hansen, Tina Hansen, Leif Hansen.

1: Vision for HB – herunder den daglige drift og arbejdsfordeling

Jørgen W. opfordrede til, at arbejdsopgaverne i HB og AU fordeles mere ligeligt i bestyrelsen/udvalgene. Han gjorde opmærksom på, at HB er til for medlemmernes skyld, og at det er vigtigt at alle områder bliver hørt, ligesom han opfordrede til, at hovedbestyrelsen bliver mere synlig. Han vil, hvis det ønskes, tage med til områdemøderne rundt i landet.  Jørgen ønskede ligeledes mere åbenhed omkring hovedbestyrelsens arbejde, og han har derfor et ønske om at lægge indkaldelser og referater på hjemmesiden. Tillige ønsker han, at resultater fra opryknings-/udtagelseskonkurrencer bliver lagt hurtigere ind på hovedforeningens hjemmeside. Enighed om ovenstående, ligesom Bent Preben støttede op om, at vi skal være mere åbne og ude blandt medlemmerne.  Referater bliver skrevet af redaktøren, som videresender til sekretæren for justering. Herefter rundsendes referaterne til HB for godkendelse og efterfølgende ind på hjemmesiden.  En kort debat angående HB’s synlighed/åbenhed mundede bl.a. ud i, at HB i forbindelse med DM kun vil sidde samlet til festmiddagen om søndagen.  Bent Preben åbnede en debat vedr. DM. Når man læser, hvad der antydes i bladet, så bør det overvejes, om DM er for dyrt. Kan man på sigt gøre det billigere? Kan der skæres en dag – kammeratskabsaftenen eller festmiddagen.. Hvad betyder det mht. overnatning. Vil folk møde kl. 7 lørdag morgen? Indtil videre bliver der ikke ændret på noget. Der kunne opfordres til, at kammeratskabsaftenen blev under lidt mere ”primitive” former.

2: Godkendelse af referat fra HB møder og repræsentantskabsmøde den 5. marts 2011

Godkendt 2

 

3: Meddelelser fra formand og sekretær

Kåringsmandsmødet 7. maj. 5 ud af 8 kåringsmænd fremmødt. Her besluttede kåringsmændene, at kåringsmandsvedligeholdelsen, herunder vedligeholdelse af "arbejdsdokument for kåringsmænd" skulle lægges i DPU-regi. Det reviderede arbejdsdokument er tilgængeligt på hjemmesiden.  Et forslag fra Carsten Andersen, Fåborg PH om anvendelse af særligt godkendt figurant til "stop-øvelserne" til kåringer, som var blevet fremsendt fra HB til behandling, blev afvist. Ikke fordi forslaget var kåringsmændene imod, men der forudsås praktiske problemer af en art, som kåringsmændene ingen indflydelse har på, nemlig om det vil være muligt til hver kåring at skaffe en sådan godkendt figurant. Det skal anføres, at flere kåringsmænd anvender en sådan godkendt figurant, hvor/når det er muligt. Det afventes om der bliver en landsdækkende uddannelse af øv. 11 figuranter.

Kåringsmændene ansøger/anmoder om at indkøb af 8 chipscannere, så identiteten kan kontrolleres ved kåring. Poul indhenter tilbud på scannere.  HB indskærper overfor kåringsmændene, at hundene skal kontrolleres ved kåring.  Kåringsmændene anmoder om at få papirgangen til stambogsføreren forenklet, så de kan undgå at sende papirer/stambog med post.. Leif, som gerne vil modtage en scannet stambog på mail i stedet, aftaler fremgangsmåden med kåringsmændene.

Sektion II - Nordisk Landshold. Udtagelsen var blevet aflyst, idet der kun havde været 2 tilmeldte. I den anledning havde sekretæren anmodet Bjarne Langholm Pedersen om en redegørelse.  HB besluttede, at alle aktiviteter omkring det nordisk samarbejde for sek. II sættes i bero til efter DM, idet der p.t. er for lidt opbakning til nærværende aktiviteter.  HB’s beslutning betyder, at Danmark desværre må melde afbud til Nordisk Mesterskab 2011 i Sverige.  Bo tilskriver Bjarne, som skal foretagne det videre fornødne.  Efter DM skal det undersøges, hvor stor interessen er til Det Nordisk Landshold for sek. II blandt de bedst placerede til DM, ligesom der skal udarbejdes klare retningslinjer for træningssamlinger og udtagelse.  Leif Hansen udarbejder sammen med Bo og Bjarne nævnte retningslinjer.

Klage over Unghundestævne i område 4 den 27. marts. Sekretariatet havde modtaget 2 klager af konkurrencemæssige forhold. Klagerne, som bl.a. var over genstandenes størrelse på øvelse 7+8 og placering af genstand på rundering, videresendt til DPU for behandling og afgørelse.  DPU har konstateret, at en genstand i både øv. 7 og øv.8 ikke opfyldte kravene til mindstestørrelsen for Unghundeklassen. DPU har udtalt kritik af forholdet, ligesom DPU har indskærpet overfor områdeledelsen for område 4, at mindstekravene til genstandes størrelse skal overholdes i officielle konkurrencer. DPU har ikke givet klagerne medhold i øvrige klagepunkter.  DPU har tilskrevet de implicerede parter, samt områdeledelsen for område 4.

DKK Mentalbeskrivelse - Allan Jørgensen, Hundeafdelingen Østjyllands Politi har fremsendt skrivelse til HB, hvor DKK efter ansøgning fra Allan har godkendt Dansk Politihundeforening som arrangør af mentalbeskrivelsesarrangementer. Arrangementerne skal foregå efter de regler, som DKK har besluttet, ligesom de anvendte arealer skal godkendes af en DKK autoriseret Teamleder.  Evt. interesserede kan rette henvendelse til Allan for yderligere oplysninger.

Hovedlister til Unghundekonkurrencer er stadig under udarbejdelse. Klaus W. Hansen, område 3, som også forestod udarbejdelse af de øvrige hovedlister, har lovet, at de bliver klar til efterårets 3  Unghundekonkurrencer - også Jysk Mesterskab. Der har bl.a. været lidt problemer med pointudregningen, hvis der er pointlighed mellem to hunde.

DM 2013 er reserveret til Herning PH og Viborg PH, som ønsker at afholde DM i fællesskab. Styregruppe er nedsat. Styregruppen anmodet om at fremsende oplysninger om pris og indkvartering for endelig godkendelse.

DM 2014 er reserveret til Nykøbing F PH. De er ligeledes bedt om at fremsende yderligere oplysninger for endelig godkendelse.

Indbydelse fra Viborg PH til 40 års jubilæum den 18. juni. Hovedbestyrelsen takker for indbydelsen, men officielt deltager HB kun ved flg. afdelingsjubilæer, som 25 års, 50 års, 75 års osv..

4: Hovedkassereren orienterer om regnskabet

Medlemstallet er dalende. Der er pt. 1853 medlemmer. Heraf udgør sektion I 125 medlemmer, mens sektion II udgør 1608. 120 er passive medlemmer.  Der er udbetal/tilbagebetalt 85.550 kr. til områderne.  Der er sparet en del på, at Sandbjerg Seminar blev aflyst.  Der har været større udgifter til trykning af resultathæfter, men nu er der til flere år.  Poul Rekard efterspurgte ideer til hvervning af nye medlemmer. Efter en kort debat blev Steen Holst udpeget som tovholder til at lave et ideoplæg. Jørgen W. henviste til ressourceudvalgets rapport fra år 2000, hvor der er mange gode ideer, som aldrig er ført ud i livet. Sekretæren har efterfølgende fremsendt rapporten til Steen Holst.

5: Side Om Side jfr. forslag på rep. mødet.

Der har været afholdt et godt møde med Side om Side. De vil lave et oplæg til, hvordan man kan lave en aftale, der beskriver, hvordan lokalforeningerne kan få lov til at tegne annoncer på hjemmesiderne. Det salg, Side om Side laver, vil give et afkast på 40 %, hvorimod det salg, den lokale forening laver, vil give et afkast på 70 %.  Der skal laves en fælles manual med retningslinjer. Bent Preben, Poul, Steen og Tina vil i samarbejde med Side om Side udarbejde manualen. Når den er på plads, vil der blive indkaldt en repræsentant fra hvert område samt bladudvalget til en møde, hvor manualen/aftalen fremlægges. Ved mødet vil den fremtidige forhandling omkring ny bladkontrakt også blive drøftet.

6: Status på ”Den Grønne Bog” og dommersedler på hjemmesiden jfr. forslag på rep. mødet.

Der er blevet taget rimeligt godt i mod, at ”den grønne bog” og dommersedler kun findes på hjemmesiden til print. Der var et ønske om, at dommersedlerne kan blive udfyldt med informationer inden print, med navn, hund, startnr. Leif arbejder på dette.  Leif arbejder på, at ”den grønne bog” bliver sat op til print i afsnit, så man ikke er ”tvunget” til at printe hele den grønne bog ud.  Diverse andre tilmeldingsblanketter arbejder Leif også på at få lavet, så de kan udfyldes/sendes elektronisk. 4

 

7: Status på laminering af PR materiale jfr. HB-møde den 10. NOV 2010

Leif fremviste et udkast, som vil blive klargjort til DM 2011. Udkastet inde holder en kort beskrivelse af hver øvelse i programmet, så gæster til DM kan få en forståelse af, hvad de enkelte øvelser går ud på.

8: Arbejdsudvalget sekt. I orienterer – herunder Nordisk samarbejde

Jens Christian orienterede omkring afviklingen af Nordisk mesterskab for sek. I. Det var et godt arrangement i flotte omgivelser. Carsten Erikshøj blev Nordisk mester for narkotikahunde. Hans Henrik Sørensen nr. 4 hos patruljehundene. Danmark blev nr. 3 i holdkampen. Næste år er Norge vært for Nordisk mesterskab for sek. I.  Jørgen W. oplyste, at Hundesektionen v/John Jensen er villig til at fremsende kopi af stambog og kåringsresultat til PH’s stambogsfører, når patruljehundeførere får godkendt hund.  Der var enighed om, at de patruljehundeførere, som ikke er medlem af PH, i den forbindelse skal have tilbudt medlemskab/grønt resultathæfte.  Proceduren aftales af Leif og Jørgen W.

9: Arbejdsudvalget sekt. II orienterer – herunder Nordisk samarbejde, Sandbjerg Seminar, områdeinstruktøruddannelsen og godkendelse af øv. 11 fig..

Nordisk Samarbejde – Se pkt. 3.

I stedet for et majmøde, som der tidsmæssigt ikke var muligt at afholde, havde Bo udsendt en spørgeskrivelse til områderne angående Sandbjerg Seminar, områdeinstruktøruddannelsen, godkendelse af øv. 11 fig. samt hjemmesiden.

Sandbjerg Seminar – Bred enighed om et seminar i 2012. Fra flere områder foreslås et formands-/bestyrelses seminar. Her kunne PR og hvervning af nye medlemmer også indgå.

Områdeinstruktøruddannelsen – Flere mangler ”den røde tråd” i uddannelsen, ligesom der efterspørges officielt undervisningsmateriale. Uddannelsen sættes i bero, indtil der forelægger undervisningsmateriale, ligesom mål og formål med uddannelsen skal formuleres.  Konklusionen bliver, at Bo kontakter Søren Bjeverskov og Mikael Kronborg for udarbejdelse af ovennævnte.  I stedet for en obligatorisk uddannelse kunne den i stedet være et tilbud til områderne, som en gang årligt havde mulighed for at få 2 instruktører på et 2 dages kursus.  Jens Chr. oplyste, at en af grundene til, at områdeinstruktøruddannelse blev sat i værk, var, fordi der altid er meget fokus på hundebid/-angreb og forsvarsarbejde. Ved evt. kritik eller spørgsmål kan vi som forening altid henvise til den uddannelse, som vores instruktører bliver uddannet efter.

Godkendelse af øv. 11 fig. - Mange forskelligartede meninger/holdninger til godkendelsens form og indhold.. Konklusionen bliver, at mønstring af øvelse 11 figuranter bliver skrinlagt. I stedet overvejes det, om der skal tilbydes en uddannelsesdag for øvelse 11 figuranter en gang årligt. Hvert område kan evt. tilbydes 2-3 pladser. 5  Flere efterspørger en bedre uddannelse af øvelse 8 figuranter – herunder kompas. Det drøftes om det er hovedforeningens opgave at efteruddanne i kort og kompas. Kort og kompas er p.t. en del af figurantuddannelsen. Der var p.t. ikke nogen konklusion på dette.  Bo undersøger om der er tilgængeligt kort- og kompaslære, som kan lægges ind på hjemmesiden.

Hjemmesiden – De gennemgående ønsker er det, som er blevet vedtaget på nærværende HB-møde (indkalder/referater fra HB-/Repræsentantskabs- og sektionsmøder samt resultater fra konkurrencer). Øvrige ideer videregives af Bo til Leif.

Elektroniske hovedlister – Det blev besluttet at elektroniske hovedlister SKAL benyttes fremover. ALLE hovedlister skal sendes både til formanden for AU II samt til Leif, som herefter lægger hovedlisterne ind på hovedforeningens hjemmeside - selvfølgelig med forbehold for tastefejl.

10: DM 2011 v/Odense PH

Jørn Christensen, Hanne Jørgensen og Niels J. Hansen fra OPH deltog. De informerede om DM 2011, ligesom der blev udvekslet synspunktet/ideer OPH og HB imellem.  Virkede, som om der var styr på arrangementet, så ”vi” glæder os til DM 2011.

11: Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet

Der kommer masser af godt stof til bladet. Tina har fået en mail fra en foderproducent med beskrivelse af et nyt udviklet hundefoder. Det drøftes om man skal sætte sådanne ting i bladet. Der er enighed om, at boganmeldelser kan komme i, men ikke foderreklamer og lign.  Tina spørger om hvordan man ønsker at DM bladet skal være. Der er enighed om, at det skal være et blad med DM stof, men er der en vigtig meddelelse, som ikke kan vente, så skal den med.

12: Eventuelt

Leif forespurgte om muligheden for at få oplyst antal konkurrencesteder i forbindelse med oprykninger, udtagelser og unghundestævner. Dette for at sikre, at han får alle hovedlister, idet han skal indberette resultaterne til DKK. Ikke alle områdeledere drager omsorg for, at hovedlisterne bliver fremsendt til Leif.  En ”automatisk” forespørgsel fra AU II til områdelederne kunne være en mulighed.  Bo er gået i ”tænkeboks”.  Steen forespurgte om årsagen til, at opgaver/oplæg til Unghundestævner ikke skal godkendes fra centralt hold, men udelukkende er områdelederens ansvar. Ingen kendte svaret, men ingen ønsker om at ændre den nuværende procedure.  Der var enighed om, at den enkelte tilrettelægger skulle være ”sin opgave voksen”. Ingen grund til at lave ”finurligheder” til et unghundestævne.

13: Berammelse af næste møde

Næste møde afholdes ved DM i Odense fredag d. 23/9 kl. 11.00

p. f. v.  Jørgen Weinkouff  sekretær

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.12 | 07:04

https://razelherbal.id/obat-rahim-kering/
https://razelherbal.id/obat-perapat-miss-v/
https://razelherbal.id/obat-kencing-batu/
https://razelherbal.id/obat-live

...
05.09 | 14:47

hej.
selv tak! :)
i er altid velkomne.

...
18.07 | 23:53

Hej ph Bornholm .. Tak for en god træning aften hilsen Carsten og Lupo fra Helsingør

...
22.02 | 22:02

Tak for en dejlig lørdag i klubben til en god dagøvelse tak til Anja for at lave en god og sjov dagøvelse, godt gået for at være din første tilrettelæggels

...
Du kan lide denne side