Foreningens love

Love for Bornholms Politihundeforening:

§ 1: Navn.

Foreningens navn er; Bornholms Politihundeforening – Dansk Politihundeforening – Bornholms afdeling.

§ 2: Formål.

Foreningens formål er; At skabe interesse for opdræt og dressur af politihunde, og deres praktiske anvendelse indenfor Politiets arbejde, og blandt civile medlemmer. At foretage kåringer af civile politihunde. At afholde konkurrencer der bygger på praktisk politihundearbejde.

§ 3: Medlemmer.

Anmodning om medlemskab skal ske til foreningens kasserer, ledsaget af 1 års kontingent. Bestyrelsen kan, såfremt et af de § 4 nævnte forhold foreligger, nægte optagelse. Udmeldelse skal ske senest 3 mdr. før regnskabsårets slutning til kassereren. Kontingentrestance på 3 mdr. medfører tab af medlemsretten. Nye medlemmer modtager et eksemplar af foreningens love.

§ 4: Eksklusion.

Medlemmer der forsætligt modarbejder foreningens formål, eller før/efter sin optagelse har gjort sig skyldig i moralsk forkasteligt forhold eller handlemåde, eller i et sådant forhold, at hans/hendes forbliven i foreningen kan nedsætte dens medlemmer i det almindelige omdømme, kan ekskluderes af bestyrelsen. Eksklusionen kan af det pågældende medlem indankes for hovedforeningens repræsentantskab, hvis afgørelse er endelig.

§ 5: Passive medlemmer.

Personer der ønsker at støtte foreningen, kan optages som passive medlemmer. De modtager foreningens blad, men er ikke berettiget til at fremstille hunde til kåring/træning, eller som hundeførere at deltage i foreningens konkurrencer, og har ikke stemmeret i foreningens anliggender.

§ 6: Æresmedlemmer.

Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens indstilling og ved en enstemmig generalforsamlings-beslutning optages, hvis disse har udvist særlig interesse for foreningen og dens arbejde. Æresmedlemmer har ikke stemmeret.

§ 7: Udmeldte medlemmer.

Slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

§ 8: Foreningens ledelse.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges ved generalforsamlingen. Valgbare er alle aktive medlemmer. Formanden udpeges ved generalforsamlingen. Bestyrelsen skal bestå af en formand, en kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og et bestyrelsesmedlem afgår de lige år, de øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer afgår de ulige år. Der vælges på generalforsamlingen en 1. og en 2. suppleant til bestyrelsen. Endvidere vælges på generalforsamlingen to revisorer og en revisorsuppleant for 1 år ad gangen. I tilfælde af samlet mandatnedlæggelse er bestyrelsen forpligtet til at fungere som forretningsudvalg indtil nyvalg kan finde sted på en, i den anledning indkaldt, ekstraordinær generalforsamling. Afgår formand eller kasserer i utide, indtræder straks en suppleant i bestyrelsen, der så vælger formand eller kasserer, som fungerer til næste ordinære generalforsamling.

§ 9: Kontingent.

Kontingentets størrelse for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, og gælder for indeværende regnskabsår. Kontingentet opkræves af kassereren ved regnskabsårets begyndelse.

§ 10: Bestyrelsesmøder.

Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede.

§ 11: Forhandlingsprotokol.

Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol over alt hvad der forhandles om på bestyrelsesmødet og generalforsamlingen. Forhandlingsprotokollen oplæses ved generalforsamlingen.

§ 12: Bestyrelsens forpligtelser.

Bestyrelsen, der er ulønnet, administrerer foreningens midler, for hvis tilstedeværelse kassereren er ansvarlig. Bestyrelsen har alene fuldmagt og ret til at tegne foreningen og føre alle forhandlinger foreningen vedrørende.

§ 13: Kassereren.

Kassereren fører foreningens regnskab, modtager kontingent og holder nøje fortegnelse over foreningens medlemmer. Ved de ordinære generalforsamlinger er han/hun pligtig til at fremlægge regnskabet i revideret stand. Regnskabsåret er kalenderåret. Revisorerne kan til enhver tid uanmeldt efterse kassebeholdningen og foreningens bøger.

§ 14: Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden den 1. april, og indkaldes på hensigtsmæssig måde med mindst 14 dages varsel. Dagsorden for hver generalforsamling opsættes af bestyrelsen, og skal indeholde:

1: Valg af dirigent.

2: Formanden aflægger beretning.

3: Forhandlingsprotokollen oplæses.

4: Kassereren oplæser og fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

5: Behandling af indkomne forslag.

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7: Valg af suppleant til bestyrelsen.

8: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9: Fastsættelse af kontingent.

10: Eventuelt.

§ 15: Myndighed.

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og dens beslutning er gyldig uanset de mødtes antal, dog undtaget § 19. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal og skriftligt når bestyrelsen eller et af de mødte stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Til vedtagelse af lovændringer kræves dog, at mindst ¾ af de angivne stemmer er for ændringen. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling må være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

§ 16: Dirigent.

Den på generalforsamlingen valgte dirigent leder forhandlingerne og påser, at foreningens love overholdes, samt at kun sager, der er opført på dagsordenen kommer til afgørelse.

§ 17: Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt motiveret forlangende herom. Mindst 6 af disse medlemmer er forpligtiget til at møde og forsvare forslaget, i modsat fald kan bestyrelsen forkaste det.  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære, men kun med 8 dages varsel. Dagsorden opsættes af bestyrelsen.

§ 18: Avl.

Medlemmer af foreningen må ikke udlåne deres hanhund til parring med tæver der ikke er stambogførte i DKK., og den må ikke benyttes til avl hvis den er kryptorchid. Ligeledes må medlemmer ikke lade deres tæve parre med hanhunde der ikke opfylder de i 1 stk. anførte betingelser. Overtrædelse kan medføre eksklusion jævnfør § 4.

§ 19: Ophævelse af foreningen.

Forslag til ophævelse af foreningen kan kun vedtages når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede til generalforsamlingen og stemmer derfor. Samme generalforsamling tager bestemmelse om hvad der skal ske med foreningens midler og ejendele.

 

Werner B. Jensen: Formand

Mogens Drejer: Kasserer

John Ingemansen - Povl E. Jacobsen – Frank Aagensen

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.12 | 07:04

https://razelherbal.id/obat-rahim-kering/
https://razelherbal.id/obat-perapat-miss-v/
https://razelherbal.id/obat-kencing-batu/
https://razelherbal.id/obat-live

...
05.09 | 14:47

hej.
selv tak! :)
i er altid velkomne.

...
18.07 | 23:53

Hej ph Bornholm .. Tak for en god træning aften hilsen Carsten og Lupo fra Helsingør

...
22.02 | 22:02

Tak for en dejlig lørdag i klubben til en god dagøvelse tak til Anja for at lave en god og sjov dagøvelse, godt gået for at være din første tilrettelæggels

...
Du kan lide denne side